House handover ward 7

UMASIPALA UVULE INDLU YAKWAMBATHA EWELWA, KWANONGOMA Umphakathi wasesigodini saseWela kwaNongoma uphume wonke uzobungaza kanye nomndeni wakwaMbatha umuzi omusha owakhiwe umkhandlu wakwaNongoma. Lomphakathi utshengise enkulu injabulo emva kokuba umkhandlu wakwaNongoma wakhele umndeni wakwaMbatha ikhaya. Lomndeni¬† wavele ezindabeni zakwa-SABC kuqala inyanga kaNtulikazi kulonyaka. Umndeni wakwaMbatha unamalunga ayi-30 wavela kumabonakude uhleli ngaphansi kwesimo esingesihle, konke lokhu kwenzeka nesikhathi […]